Takviye Edici Gıda Onay Başvurusu Nasıl Yapılır?

Takviye Edici Gıda Nedir?

Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünlerdir.
(Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, RG 13.12.2010, Sayı: 5996)

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusu nereye yapılır?

Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı için Tarım ve Orman Bakanlığından onay alınması gerekmektedir.
Takviye edici gıdalar Bakanlıktan onay alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.
Takviye edici gıdalar için onay başvuruları İl müdürlüklerine yapılır.
Yurt içi üretimlerde takviye edici gıdaların onayında 81 il müdürlüğü, ithal edilecek takviye edici gıdaların onayında ise İstanbul ve Ankara il müdürlükleri yetkilidir.

Takviye Edici Gıdaların Onay/İzin Başvurusu nasıl yapılır?

Yurtiçinde üretim yapan firmalar için: Yurt içi üretimlerde üretici firmanın "İşletme Kayıt Belgesine" sahip olması ve Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)'ndeki faaliyet konuları arasında "Takviye Edici Gıda Üretimi" faaliyetinin yer alması zorunludur.
İthal takviye edici gıdalarda ise ithalatçı firmanın yine Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)'nde kayıtlı olması ve faaliyet konuları arasında "Takviye Edici Gıda İthalatçısı" faaliyet konusunun yer alması gerekmektedir.
Takviye edici gıda onay başvurusu için istenen belgeler ve başvuru dilekçesi ile ilgili İl Müdürlüğüne onay başvurusu yapılır.

takviye edici gıda izni,onayı

Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusu Aşamaları ve Süreci:

Başvuru yapılan ilgili İl müdürlüğü tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenir.
- İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksikliği veya yanlışlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile başvuru sahibine iade eder.
- Bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda ise:
İl müdürlüğü tarafından onay ücreti yatırılmasına dair resmi yazı başvuru sahibine iletilir. Gıda işletmecisi takviye edici gıdaya onay düzenlenmeden önce, il müdürlüğü tarafından yazılan onay ücreti yatırılmasına dair resmi yazı kendisine tebliğ edilinceye kadar, dosyadaki bilgi ve belgelerle ilgili her türlü güncellemeyi yapabilir. Takviye edici gıda onay ücretinin yatırılmasına takiben İl Müdürlüğü:
Takviye edici gıdanın markası ve ismi,
Takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesini, spesifikasyon belgesi, günlük alım dozu, botanik taahhütnamesi, bitkilerden elde edilen yağın elde edilme yönteminin belirtildiği taahhütname, bileşenler içinde varsa propolisin üretim akış şeması,
Varsa gıda işletmesinin alan adı ve URL adres/adresleri,
Ticari formu ve takdim şeklini içeren bilgi ve belgelerin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS)’e girişlerini yapar, onay numarasını alır ve takviye edici gıdayı onaylar.

Bakanlık döner sermaye hesabına ödenecek ücretler:
Takviye edici gıda onay başvurusu dosya inceleme ücreti, 2024 Yılı: 13.350 TL 
Onaylanma aşamasında ödenecek 2024 Yılı Onay ücreti: 40.055 TL 'dır.

Yerli üretimlerde onay başvurusunun tamamlanmasıyla ürünler piyasaya arz edilebilir. 
Ancak ithal ürünlerde gümrükten ithalat yapılabilmesi için ürün bitkisel kaynaklı ise ön bildirim işleminin, hayvansal kaynaklı ise kontrol belgesi için başvuru yapılması gerekmektedir.

Takviye Edici Gıda Onay Başvurusunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:

Takviye edici gıda onay başvurusunda istenen bilgi ve belgelerden:
- Günlük Alım Dozu: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük tüketim miktarını,
- Spesifikasyon Belgesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri), birim (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) ve günlük alım dozundaki miktarını gösteren belgeyi,
- Yüzde Bileşen Listesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin üretim sırasında kullanılan miktarına göre ağırlıkça azalan sırayla ağırlık ve yüzde (%) şeklinde düzenlenen belgeyi ifade eder.

- Takviye edici gıda ismi: Takviye edici gıdanın ismi, bileşiminde yer alan etken madde/maddelerle uyumlu olmalıdır. Takviye edici gıda içeriği ile ilişkili olmayan isimlendirmelere onay verilmez.
Organik olmayan ürünün (Probiyotik mikroorganizma içeren ürünler dahil) markasında veya isminde bio, biyo, eco, eko, org ekleri kullanılamaz.
Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğu beyan edilen ve organ ismi kullanılan ifadeler ticari marka ve isim olarak kullanılamaz.
Botaniğin kendisi veya etken maddesi veya ikisi birlikte ürün ismi olarak kullanılabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış hali hazırda ruhsatı devam eden ilaç markaları takviye edici gıdanın ticari markası olarak kullanılmaz.
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı ilaç markaları dışındaki ürünler (Ara Ürün, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler vb.) için düzenlenmiş olan markalara, takviye edici gıda markası olarak izin verilir.
- Form: Vitamin ve mineral katkılı lolipop ve sakızlar takviye edici gıda olarak değerlendirilmez. Macun ve çay formundaki ürünlere, takviye edici gıda onayı düzenlenmez. Takviye edici gıda tanımında yer alan formların dışındaki formlar için Bakanlık görüşü alınır.
- Etiketleme: Takviye edici gıda ile birlikte sunulan veya gıdayı tanıtan ambalaj, paket, doküman, bildirim, etiket gibi materyallerin üzerinde yer alan gıda ile ilgili her türlü yazı, bilgi, ticari marka, marka adı, resimli unsur veya işaretleri Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği hükümlerine uymak zorundadır.

Diğer başlıklar:

- Takviye edici gıda etiketi nasıl olmalıdır?
- Gıda işletmesi kayıt/onay başvurusu nasıl yapılır?

Konuyla ilgili aşağıdaki hizmet seçeneklerimizden bir tanesi sizin için uygun olabilir:

- Takviye edici gıda isim ve formülasyonun mevzuata uygunluğunun kontrolü,
- Sürece yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
- Eksiklik bildirilen bilgi ve belgelerin tamamlanması,
- Takviye edici gıda onay başvuru dosyası hazırlanması,
- Takviye edici gıda etiket örneği hazırlanması,
- Takviye edici gıda onay başvurusu hizmeti,
- Gıda işletmesi onay/kayıt başvurusu,
- Gıda kontrol belgesi başvurusu'dur.

EĞİTİM:

Takviye edici gıda onay izni başvurusu dosyası hazırlanması eğitimidir.

Hizmetlerimizle ilgili talepleriniz ve fiyat teklifi almak için "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden ulaşabilirsiniz.


İşimiz "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...