Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübre Lisans, Tescil Başvurusu

Organik gübre nedir?

Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünlerdir.
Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübre(ler)nin bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile elde edilmiş ürünlerdir. (Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik, RG 23/02/2018 ve Sayı: 30341)

Lisans Belgesi nedir?

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek olan firmaların faaliyetlerini belgelemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek lisans belgesi almaları gerekmektedir.
Lisans belgesi almak için gereken belgeler:
Lisans belgesi müracaat formu,
Vergi numarası beyanı,
Fason üretimlerde, lisans belgesi talep eden firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin firma tarafından onaylı fotokopisi,
Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleridir.

Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübre Üretim İzni nasıl alınır?

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) müracaat ederek üretim izni almaları gerekmektedir.
Gerekli belgeler:
- Üretim İzni Müracaat Formu,
- Ürüne ait üretim prosesi, (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi),
- Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-8'de yer alan, firmanın faaliyet göstereceği ilin il müdürlüğünce düzenlenen, üretim tesisinin makine, teçhizat ve personel durumunu ortaya koyan "Kapasite Uygunluk Raporu",
- Yetkili idareden alınmış ve faaliyet alanında bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ürünlerden en az birinin yazılı olduğu, aşağıda maddeler halinde belirtilen belgelerden birini
1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı,
2) İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi,
3) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belge,
4) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya firma tarafından onaylı sureti.
- Ağır metal değerlerini de içeren analiz raporu veya sertifikasının bir sureti,
- İl müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme sonucunda, düzenlenecek olan üretim tesisine ait "Üretim Yeri Uygunluk Raporu",
- Mikrobiyal gübreler için EK-21'de belirtilen deneme raporu,
- Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH'sı, toprak sıcaklığı, toprak tipi, depolama şartları ve süresine dair bilgi ya da belge,
- Hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere üretim izni talebinde bulunan firmalar için 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında GKGM'nden veya il müdürlüklerinden adı geçen mevzuat kapsamında alınan belge.

Tescil belgesi nedir?

Tescil belgesi: Organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübre üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya sunacakları her bir ürün için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek tescil belgesi almaları gerekmektedir.
Tescil belgesi başvurusu için gereken belgeler:
- Müracaat formu,
- Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporunun bir sureti,
- İthal ürünler için TSE tarafından yapılmış analizin bir sureti,
- Ürüne ait üretim prosesi,
- Etiket örneği (2 adet),
- Mikrobiyal gübrelerin ilk tescil müracaatında yurt içi deneme raporu,
- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1'de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika,
- İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi için, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yada İl Müdürlüğünden alınan belge,
- İthal edilen hayvansal menşeli ürünler için Veteriner Giriş Belgesi'nin bir örneği.

Tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesinin yapılması için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler. Tescil belgesi iptal edilen ürünün satışına son kullanım tarihine kadar izin verilir.
Tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.
İthal edildikten sonra hammadde olarak üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.

organik gübre izin başvurusu

İhracat Ön İzni nasıl alınır?

Hayvansal menşeli ürünler dışında kalan ürünlere ihracat ön izni, BÜGEM tarafından verilir. Bu kapsamdaki ürünlere ihracat ön izni düzenlenebilmesi için şu belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir:
İhracat Ön İzni Müracaat Formu,
Sipariş mektubu veya faturanın firma tarafından onaylanmış sureti ve Türkçe tercümesi,
İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin fotokopisi.

"Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik" eklerinde yer alan hayvansal menşeli ürünlere ihracat ön izni, "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik" kapsamında GKGM tarafından verilir.
Hayvansal menşeli ürünler dışında kalan diğer ürünlere ihracat ön izni düzenlenebilmesi için lisans ve tescil belgesi şartı aranmaz. Ürünün, Yönetmelik şartlarına uygun üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, karşı ülkenin ürünü kabul etmesi üzerine de ihracat ön izni düzenlenir.

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler için mikrobiyal gübreler hariç Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yer alan ürünlerin sanayinin çeşitli dallarında kullanılmak üzere veya laboratuvar, deneme, gösteri amaçlı veya elli kilogram/litrenin altında olan ithalatlarında Türk Standardları Enstitüsü analizi aranmadan uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere bir yazı düzenlenir.

Tarımda kullanılan kimyevi gübrelerin Lisans, Tescil başvurusu konusunda hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimizle ilgili talepleriniz ve fiyat teklifi almak için firma kurumsal mail adresinizden "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...