Kontrole Tabi Kimyasallar için İthalat/İhracat İzni Başvurusu

Kontrol Belgesi nedir? Kontrol belgesi başvurusu nasıl yapılır?

İthali özel izne tabi madde ve müstahzarların insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi ile belgelenir. Kontrol Belgesi, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.
Kontrol Belgesi alınması için ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) başvurulur.
Kontrol belgesi başvurusu için gereken belgeler: Başvuru dilekçesi, Kontrol Belgesi formu (üç nüsha), Proforma fatura veya fatura (üç nüsha) ve Analiz sertifikasıdır. Kontrol Belgesinin süresi altı aydır. (Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğ, 31.12.2020, Sayı:31351)
Sağlık Bakanlığı'nın yasal ticareti sırasında kontrolüne tabi maddelere örnek olarak:
Saf hidroklorik asit, sülfirik asit, asetik anhidrit, toluen, potasyum permanganat, aseton, metiletil keton, dietil eter, fenilasetik asit, piperidin, lorazepam, etilamfetamin, safrol, efedrin örnek olarak verilebilir.

Kontrole tabi kimyasalların (İthali Özel İzne Tabi Madde ve Müstahzarlar) ithalat izni nasıl alınır?

İthalatı özel izne tabi madde ve müstahzarların ithalatında, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan, Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik (RG Tarih:16.06.2004 Sayı:25494) gereğince düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname" aranır.

Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi; kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışından ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan yeşil renkli belgedir.

Kontrole Tabi Kimyasal Madde (Prekürsör)/Müstahzarların İthalat Talebi başvurusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yapılır.
Başvuru için gerekli belgelerden kontrol belgesi, proforma fatura, analiz sertifikası, ithal talebi ile ilgili ek bilgiler formu her başvuruda istenecek belgeler olup, diğer belgeler sadece ilk başvuruda ve firma belgelerinde değişiklik olması durumunda istenir.
İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnamenin gümrüklerce onaylı D nüshasını ve ilgili gümrük beyannamesi örneğini Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) göndermekle yükümlüdür. Aynı ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname nedir?

Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname-Yurtiçi Permi; yurtdışından kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası Permiye istinaden, söz konusu maddeyi gümrükleme işlemini de yapmak suretiyle (gümrükten devir ile) alan operatör adına düzenlenen, toplamı 3 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan beyaz renkli belgedir.

kontrol belgesi

İthalatçı veya temsilcisi, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içinde gümrüklerce onaylanmış Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi-Yurtiçi Permi C Nüshası belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesinin örneği, fatura ve dağıtıcı firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmekle yükümlüdür.

Kontrole tabi kimyasalların ihracat izni nasıl alınır?

Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ihracatı, Bakanlık tarafından düzenlenecek "Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname- İhraç Permisi"nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle operatör tarafından gerçekleştirilir.

Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisi; kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışına ihracatı ve/veya serbest bölgeye çıkışı için Bakanlıkça operatör adına düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan pembe renkli belgedir.

İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün ihracına ilişkin gümrük çıkış beyannameleri örnekleri ile birlikte Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisinin D Nüshasının ihracatın gerçekleşmesini takiben 15 gün içerisinde, adına belge tanzim edilmiş sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün sarfiyat ve stoklarına ilişkin bilgi ve belgeler, Bakanlığa gönderilir.

Kontrole Tabi Kimyasallar için Kontrol Belgesi, İthalat/İhracat İzni ile İlaç İhracatı başvurusu konularında hizmet vermekteyiz.

Konu ile ilgili hizmet taleplerinizi "info@ulasmuhendislik.com" mail adresimizden iletebilirsiniz.

Diğer hizmetlerimiz:
- Medikal gaz üretim, ithalat izni başvurusu hakkında bilgi için tıklayınız.
- Sağlık beyanı izni başvurusu hakkında bilgi için tıklayınız.

İşimiz "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize ULAŞ Mühendislik Danışmanlık'la ulaşın...